PROJECTES DE NATURALITZACIÓ
D'ELEMENTS URBANS I FINQUES PRIVADESPROJECTES DE NATURALITZACIÓ D'ELEMENTS URBANS I FINQUES PRIVADES

L’objectiu és naturalitzar elements urbans o finques privades a través d’una sèrie d’actuacions que tenen com a objectiu afavorir la fauna urbana i la biodiversitat, proporcionant-li les condicions adequades i alguns recursos que actualment són escassos com per exemple refugis, nius o aliment als mesos freds. Concretament es poden potenciar, entre altres, els ocells insectívors, els ratpenats, els insectes pol·linitzadors i fomentar el verd autòcton; tots ells elements clau de la biodiversitat, doncs el seu bon estat de conservació genera serveis ecosistèmics i benestar social, a més de tenir un impacte positiu comprovat en la salut de les persones.

Cal remarcar, que la costa mediterrània és considerada un hot spot mundial de biodiversitat (Myers et al. 2000), és un dels territoris del planeta amb més concentració d’espècies i comunitats d’interès per a la conservació. A escala europea destaca també pel grau d’amenaça de molts dels seus hàbitats i organismes, fruit de la concentració de diversos factors associats al canvi global provocat per l’activitat humana (Pino et al. 2009).

En aquest context, algunes espècies emblemàtiques estan patint una davallada important, com ara el Pardal comú o la Oreneta vulgar. La progressiva regressió i transformació de les activitats agroramaderes a Catalunya, i l’augment urbanístic en zones periurbanes, no està beneficiant la Oreneta vulgar. En aquest sentit, han desaparegut porxos, estables i coberts en cases velles, granges amb finestres permanentment obertes, i s’han tancat edificacions on les orenetes trobaven un bon substrat de nidificació. Al mateix temps, s’estan substituint edificis que presentaven aquestes característiques per edificis més moderns, sense cavitats, ni entrades lliures a les cambres interiors que puguin ser utilitzats per les orenetes i per altres espècies beneficioses per l’home com els falciots o els ratpenats. Tampoc hi ajuda que les noves granges es facin amb estructures i materials més moderns, i s’ha deixat d’utilitzar la típica estructura de bigues al sostre.

Myers, N., Mittermeier, R., Mittermeier, C. et al. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403, 853–858 (2000). https://doi.org/10.1038/35002501 PINO J, RODÀ F, BASNOU C, GUIRADO M (2009) El canvi ambiental a la Mediterrània: la perspectiva del paisatge. In: Canvi ambiental global. Una perspectiva multidisciplinar. Quaderns de Medi Ambient 1, Documenta Universitaria, Girona, pp. 91-102. https://ichn2.iec.cat/pdf/Ponencies_Jornada_Recerca_Gestio/JoanPino_sortida-paisatge.pdf


T'INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?
TLF 972 40 21 11

O envieu-nos un missatge si ho preferiu

ENVIAR MISSATGE
ENVIAR MISSATGE