PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ I FRONT A L’ASSETJAMENT SEXUAL I/O ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE

 

 

El present PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ FRONT A L’ASSETJAMENTSEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXE es desenvolupa en els següents capítols: 

 1. Objectiu
 2. Abast
 3. Definicions
 4. Criteris generals d’actuació
 5. Mesures preventives
 6. Procediment d’actuació davant actituds presumptament assetjadores
 7. Model de notificació de denúncia

1. Objectiu

  La implantació d’aquest protocol té per objectiu incorporar a l’activitat diària l’actuació preventiva que permeti l’erradicació d’actituds compromeses o presumptament assetjadores i, en cas de produir-se aquestes, posar a disposició de les presumptes agredides un procediment d’actuació diligent i amb plenes garanties per totes les persones afectades.

   Com a actuació principal cal remarcar el caràcter fonamentalment preventiu, actuant en les primeres fases, com són la sensibilització i formació de les persones implicades en el dia a dia de l’organització.

   En tot cas, es pretén la prevenció d’actituds compromeses o presumptament assetjadores entre aquelles persones que directament tinguin  relació amb MONTFRED VILABLAREIX, SL promovent una actitud generalitzada de rebuig davant d’aquestes situacions i dotant a l’organització d’un procediment d’actuació diligent i eficaç que resolgui, amb plenes garanties, les situacions d’assetjament  i abús que s’hi produeixin.

  2. Abast

  Personal laboral, persones que presten serveis a l’entitat i tota aquella persona relacionada directament amb l’organització, ja siguin majors o menors d’edat.

   Respecte a les persones menors d’edat, per total compromís de MONTFRED VILABLAREIX, SL amb elles, i pel correcte compliment de la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de Prevenció Integral a la Infància i Adolescència front a la violència, s’implantarà un protocol específic, si procedeix per l’ àmbit d’actuació de la nostra organització.

  Quant a l’àmbit d’aplicació, queda delimitat a tota dependència responsabilitat directa de l’organització.

   D’aquell en seran informades les entitats que organitzin activitats conjuntes amb nosaltres, organitzacions col·laboradores, mercantils proveïdores i altres, amb indicació expressa de l’obligació de compliment.

  3. Definicions

  La nostra Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes, d’ara en avant LOI, en els articles 6, 7, 8 i 9, disposa:

   Artículo 6. Discriminación directa e indirecta.

  1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
  2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
  3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.

   Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.

  1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
  2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
  3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
  4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.

  Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad.

  Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato d   es favorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

   Així mateix, la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, en l’article 28, apartat 1, defineix l’assetjament i el Principi d’Igualtat de Tracte i l’assetjament com a:

   Principio de igualdad de trato: la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona.

   Acoso: toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo.

  4. Criteris generals d’actuació

  Els criteris generals que regeixen en l’actuació de MONTFRED VILABLAREIX S.L. per a la correcta aplicació d’aquest PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ FRONT A L’ASSETJAMENT SEXUAL I/O ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE  són:

   

  • Dret a la igualtat, la dignitat personal i la no discriminació.
  • Respecte i protecció a les persones: confidencialitat i protecció de dades.
  • Diligència i bona fe.
  • Imparcialitat.
  • Principi d’audiència.
  • Indemnitat front a les represàlies, mitjançant la bona fe de les actuacions.

  5. Mesures preventives

   Tal com ja s’hi ha exposat, aquest Protocol cal que tingui un caràcter purament preventiu. Per això, s’hi duran a terme les següents actuacions:

    

   • Informar per tots els mitjans, a disposició de l’organització, de la implantació d’aquest protocol.
   • Incorporar al web de l’entitat un apartat que inclogui aquest protocol, junt amb el de prevenció integral a la infància i adolescència front a la violència, si procedeix per l’àmbit d’actuació de la nostra organització.
   • Formar adequadament el personal laboral respecte de la identificació i prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, i com solucionar efectivament els conflictes produïts.
   • Posar a disposició de tota persona interessada un canal per a la comunicació de situacions compromeses, actituds sospitoses d’assetjament o assetjaments consumats.

    

   6. Procediment d’actuació davant d’actituds presumptament assetjadores

   6.1. Inici del procediment

   El procediment s’inicia, automàticament, amb la presentació d’una denúncia de la persona afectada, el seu representant legal, persona relacionada amb aquesta o qualsevol persona coneixedora dels fets denunciats.

    6.2 Presentació de la denúncia                       

   Preferiblement es realitzarà per escrit i a través del canal de comunicació previst per aquesta finalitat. La denúncia o queixa verbal requerirà  una ratificació per escrit. En l’apartat següent s’hi facilita un model de denúncia.

    Junt amb la denúncia o queixa es facilitaran, tant com sigui possible, les proves que es tinguin, amb la finalitat de donar-n’hi consistència.

    Les denúncies anònimes seran considerades, si bé tenen un grau de dificultat important a l’ hora de la seva resolució.

    El canal previst per a la presentació de denúncies és comunica@protecdatus.com

    6.3 Termini de presentació de la denúncia

   Es considerarà com a termini màxim de comunicació 12 mesos a comptar des del moment en què es va produir l’incident.

    6.4 Recepció i custòdia

   La persona designada per la direcció de MONTFRED VILABLAREIX S.L. interna o externa, rebrà a través del canal de comunicació la denúncia i la tractarà mantenint el deure de secret, el deure de custòdia i de confidencialitat, respectant els drets de dignitat i intimitat de totes les persones afectades.

    6.5 Expedient informatiu

   Rebuda la denúncia s’obre expedient informatiu, el resultat del qual, quan aquest es tanqui, serà l’obertura d’un expedient sancionador, si el responsable/instructor entén que hi ha causa suficient per a la completa investigació, o la informació de l’incident tancat per desistiment produït per falta de fonament.

    Tota denúncia tindrà, inicialment, presumpció de veracitat.

    Si es considera necessari, en aquesta fase s’hi donarà tràmit d’audiència a les parts implicades.

   Així mateix, s’informaran les parts de les actuacions dutes a terme i de la situació de l’expedient en cada moment.

    En un termini màxim de 10 dies naturals, excepte que el tràmit d’audiència es retardés per causes inexcusables, finalitzarà el tràmit d’expedient informatiu.

    6.6 Expedient sancionador

   Si, segons el parer del responsable/instructor de les denúncies hi ha causa suficient per a  la investigació de la denúncia, s’obrirà un expedient sancionador.

    S’hi convocarà el Comitè d’Estudi i Avaluació (CEA) en un temps de 5 dies hàbils a tot estirar, compost pel màxim responsable de l’organització o persona designada per aquest, un representant dels treballadors i un expert extern.

    L’instructor iniciarà un nou tràmit d’audiència que abastarà de nou totes les persones implicades. Així mateix, realitzarà les actuacions pertinents per recaptar la possible informació complementària que pugui existir i determinar si s’hi detecten o no indicis suficients de situacions d’assetjament objecte d’aquest protocol.

    Aquest procediment de recopilació d’informació cal que es realitzi amb la major diligència, confidencialitat i sigil. S’actuarà amb la màxima sensibilitat i respecte possibles als drets de cadascuna de les parts afectades, tant reclamant com a persona presumptament assetjadora.

    Una vegada practicades totes les fases de la investigació i recollides totes les proves documentals i testificals que s’hi estimin oportunes i que es puguin practicar, l’instructor emetrà un dictamen que elevarà el Comitè d’Estudi i Avaluació (CEA), que amb previ estudi i debat emetrà veredicte, en un termini màxim de deu dies hàbils.

   El CEA, en el dictamen, resoldrà:

    

   1. L’arxiu d’actuacions, motivat per
    1. Desestimació de la persona denunciant, si no hi procedeix l’actuació d’ofici.
    2. Manca de causa.

    

   1. L’aplicació de mesures correctores o de millora, si procedeix a criteri d’aquest comitè.

    

   1. Cas que el CEA conclogués l’existència d’un possible assetjament o abús sexual, adoptarà alguna/es de les següents mesures:
    • Acompanyament, suport i assessorament a la persona afectada.
    • Comunicació al Jutjat de Guàrdia o a la Fiscalia del presumpte assetjament  o abús sexual.
    • Qualsevol altra d’acord amb la legislació vigent, amb el Codi                               ètic de l’organització, si existís, i amb les normes que regeixin                              en cada moment.

    La decisió del CEA es notificarà, fefaentment, a les parts mitjançant informe motivat.

   En qualsevol cas, la víctima podrà exercir les actuacions pertinents en defensa dels seus drets. Aquest fet deixarà en suspens aquest procediment fina a la completa resolució de l’acció empresa, sense perjudici de l’aplicació de les mesures cautelars que poguessin aplicar-s’hi.

   6.7 Denúncia infundada o falsa

   Si al llarg de la instrucció de l’expedient informatiu o de l’expedient sancionador queda provada la mala fe, la falsedat de les dades o testimonis aportats, el Comitè d’Estudi i Avaluació proposarà la incoacció de l’expedient disciplinari a les persones responsables.

    

    

   CONTACTA AMB NOSALTRES

   Si vols posar-te en contacte amb nosaltres per qualsevol tema, omple el següent formulari. Ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.

    

   Contacta amb nosaltres trucant al telèfon 

   648 47 36 11

   Formulari de contacte

   3 + 12 =

   Email

   montfred1@gmail.com

   TELEFÒN

   648 47 36 11

   ADREÇA

   C/ J. M. Gironella i Pous 1, esc. A, 6è.-4t. 17005 – GIRONA